Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise tingimused

1. Mõisted

1.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (edaspidi kasutatud väikse tähega);

1.2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming;

1.3. Klient – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte;

1.4. Willenbrock Baltic OÜ – Willenbrock Baltic OÜ, registrikood 11341282;

1.5. Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;

1.6. Vastutav töötleja – Willenbrock Baltic OÜ;

1.7. Veebileht – Willenbrock Baltic OÜ veebileht ehk www.willenbrock.ee;

1.8. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid Willenbrock Baltic OÜ nimel.

2. Üldine

2.1. Tingimused kirjeldavad Willenbrock Baltic OÜ poolt isikuandmete töötlemise tingimusi. Kliendi isikuandmete kaitse on Willenbrock Baltic OÜ jaoks oluline, seega töötleb Willenbrock Baltic OÜ isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ja õiguspärastel eesmärkidel, tagades isikuandmete turvalisuse ja kaitstuse.

2.2. Willenbrock Baltic OÜ-l on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest ette üks (1) kuu Veebilehe vahendusel või muul viisil, nt e-kirja kaudu. Eesseisvatest muudatustest annab Willenbrock Baltic OÜ alati teada.

3. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Willenbrock Baltic OÜ töötleb isikuandmeid Kliendiga lepingu sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil selleks, et (i) valmistada ette Kliendiga lepingu sõlmimine, (ii) täita Kliendiga sõlmitud lepingut (iii) vahendada kaupade müüki, sh siduda Kliendi tehtud päringud ja pakkumised tema isikuga, (iv) tagada sujuv arveldamine, (v) tagada vaidluse korral Willenbrock Baltic OÜ õiguste kaitse ja (vii) esitada Kliendile lepinguga seonduvat teavet.

3.2. Willenbrock Baltic OÜ töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et (i) tagada isikuandmetega seonduvate õiguste kaitse, (ii) säilitada isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja (iii) täita mistahes muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.3. Willenbrock Baltic OÜ töötleb isikuandmeid Kliendi nõusolekul selleks, et saata Kliendile uudiskirju ja muud teavet Willenbrock Baltic OÜ tegemiste ja eripakkumiste kohta. Klient võib igal ajal eeltoodust loobuda.

3.4. Willenbrock Baltic OÜ kasutab valvekaameraid selleks, et kaitsta isikuid ja vara. Valvekaameratega jälgitakse vaid kindlat ala ja seal toimuvat. Valvekaameratega ei salvestata heli ega jälgita konkreetseid inimesi. Valvekaamerad on paigaldatud Willenbrock Baltic OÜ hoonete välisseintele ja siseruumidesse ning need edastavad reaalajas pilti, loovad sellest salvestised ning võimaldavad salvestisi hiljem töödelda ja taasesitada. Valvekaamera salvestistele on juurdepääs üksnes Willenbrock Balitc OÜ juhatuse liikmel, Willenbrock Baltic OÜ’le turva ja IT-haldusteenust osutava ettevõtte spetsialistil vastava teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

3.5. Willenbrock Baltic OÜ kasutab Veebilehel küpsiseid. Küpsised on väiksed tekstivormis andmeblokid, mis salvestatakse Veebilehte külastades veebibrauserisse või Kliendi seadmesse. Osa küpsiseid on seotud Veebilehega (nn esimese osapoole küpsised), lisaks kasutame ka kolmandate isikute küpsiseid. Küpsised on vajalikud Veebilehe korrektse toimimise tagamiseks, lisaks teevad need Veebilehe kasutamise Kliendile mugavamaks. Küpsised võimaldavad näiteks mäletada Kliendi eelistusi ning koguda andmeid Kliendi poolt Veebilehe kasutamise osas, võimaldades Kliendile personaliseeritud sisu pakkumist ning andes sisendit analüüside ja statistika koostamiseks. Küpsiste kaudu Willenbrock Baltic OÜ-le kättesaadav info ei ole seostatav ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

3.6. Veebilehe poolt küpsiste kasutamise piiramiseks, keelamiseks või salvestatud küpsiste kustutamiseks, on Kliendil võimalik tutvuda enda veebibrauseri sätetega. Küpsiste piiramine või keelamine võib mõjutada Veebilehe korrektset toimimist.

3.7. Willenbrock Baltic OÜ on kohustatud küsima Kliendilt nõusolekut Kliendi isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestamata eesmärkidel.

4. Isikuandmete koosseis

4.1. Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks on Willenbrock Baltic OÜ-l vajalik töödelda osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest: (i) nimi (ii) e-maili aadress, (iii) telefoninumber; (iv) arvelduskonto number, (v) kliendisuhtluse koopiad, (vi) valvekaamerate salvestistega seonduvad andmed; (vii) Veebilehe küpsistega seonduvad andmed ja (viii) õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud teave. Täpne töödeldavate isikuandmete koosseis on iga juhtumi puhul erinev. Willenbrock Baltic OÜ lähtub alati põhimõttest, et isikuandmeid töödeldakse nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks vajalik.

5. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

5.1. Willenbrock Baltic OÜ-l on õigus avalikustada ja edastada isikuandmeid eelneva nõusolekuta õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ka Volitatud töötlejatele. Oma õiguste kaitseks on Willenbrock Baltic OÜ‑l õigus avalikustada isikuandmeid kolmandatele isikutele, mh õigusabi osutajale, audiitoritele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele jne.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1. Willenbrock Baltic OÜ säilitab isikuandmeid, kuni see on vajalik siin kirjeldatud tulenevate eesmärkide täitmiseks, Willenbrock Baltic OÜ õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

6.2. Valvekaamerate salvestisi säilitatakse kuni 30 päeva, mille järgselt salvestised kirjutatakse automaatselt üle.

7. Andmesubjekti õigused

7.1. Õigusaktidest tulenevalt on Kliendil õigus (i) nõuda Willenbrock Baltic OÜ-lt informatsiooni Kliendi isikuandmete töötlemise kohta ning teatud juhtudel nõuda (ii) isikuandmete parandamist, (iii) kustutamist, (iv) töötlemise piiramist või (v) esitada vastuväide. Kui Willenbrock Baltic OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid nõusoleku alusel, (vi) võib Klient igal hetkel nõusoleku tagasi võtta, millisel juhul lõpetab Willenbrock Baltic OÜ isikuandmete töötlemise. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid. Kliendi päringutele reageerib Willenbrock Baltic OÜ õigusaktidest tulenevaid tähtaegasid arvestades võimalikult kiiresti.

8. KONTAKT, PRETENSIOONID, ÕIGUSTE KAITSE

8.1. Täiendavate Kliendi isikuandmeid puudutavate küsimuste, ettepanekute ja pretensioonide korral on Kliendil õigus pöörduda Willenbrock Baltic OÜ kui vastutava töötleja poole (Willenbrock Baltic OÜ; Uus-Ringi tee 11, Jüri alevik, Rae vald 75301, Harjumaa, Eesti; wb@willenbrock.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; tel 627 4135; lisainfo).

8.2. Kui Kliendi andmetega seondub rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt ohtu Kliendi õigustele ja vabadustele, teavitab Willenbrock Baltic OÜ sellest 72 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest Andmekaitse Inspektsiooni ning viivitamata Klienti, kui kohalduv õigus ei sätesta teisiti.